Day 7 - Yellowstone Day 2 - Graeme's Photos
Yellowstone National Park

Yellowstone National Park

Turquoise Pool

USA1375