Day 6 - Yellowstone Day 1 - Graeme's Photos
Yellowstone National Park - Norris Basin

Yellowstone National Park - Norris Basin

Back Basin - Steamboat Geyser

USA1062