Day 12 - Dinosaurs National Monument - Graeme's Photos
Dinosaur National Monument

Dinosaur National Monument

A large dinosaur bone

USA1906