Day 12 - Dinosaurs National Monument - Graeme's Photos
Dinosaur National Monument

Dinosaur National Monument

Dinosaur bone

USA1937